Fikonspråk ~ 1; svårbegripligt fackspråk, högtravande kanslispråk, yrkesjargong, jargong, rotvälska, mumbojumbo, rappakalja. 2; Fikonspråket är också ett kodspråk grundat på korsvis omkastning av ords stavelser.

Altruism ~ medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism[förtydliga]), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation.

Civilsamhället ~ är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten.[1] Exempel på aktörer inom det civila samhället är individer och olika privata sammanslutningar såsom välgörenhetsorganisationer, kyrkan, koloniträdgårdar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, privata stiftelser och andra institutioner som inte är offentligt finansierade.

Kommunitarism ~ är en filosofisk åskådning såväl som en politisk ideologi som uppkom under 1900-talet i USA. Den kännetecknas av ett motstånd mot vissa aspekter av liberalismen och förespråkar ökat utrymme för det civila samhället. Kommunitarismen är ideologiskt och filosofiskt besläktad med konservatismen.

Sambeskattning ~ innebär att makarna i ett äktenskap vardera beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten. Detta kan sänka den totala skatt de betalar genom att partnern med högre inkomster får lägre marginalskatt.

I Sverige slopades sambeskattningen av inkomster i en skattereform 1971.[1] Sambeskattning av förmögenheter avskaffades 2007. Detta innebär att Sverige tillämpar särbeskattning, det vill säga avsaknad av sambeskattning.

Statsindividualism ~ är en ideologi grundad i en allians mellan staten å ena sidan och en fri individ å den andra sidan. Den statsindividualistiska principen växte sig stark i Sverige under 1960- och 1970-talen genom reformer som införandet av särbeskattningen, uppbyggandet av daghem och förskolor, allmänt studiestödssystem. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade till den enskilda personen, inte till familjen eller till arbetet som är så vanligt i andra västländer.”

Frivolös ~ Oseriös

Samhällskontrakt
~ (har inte fått grepp om ordet än, hjälp mig gärna förklara)

atomisera ~ finfördela, pulverisera

Kosmopolitism
~ “världsmedborgarskap, världsmedborgaranda”, är åsikten att hela mänskligheten bör betraktas som ett samfund av lika berättigade medborgare, utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion.

pregnans ~ uttrycksfullhet, uttrycksskärpa, kärnfullhet